Bc. Zdeněk Šenk MENU

Doškolení Manažerů BOZP (Manažer bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

16.-18.4.2024
21.-23.5.2024
22.-24.10.2024
19.-21.11.2024
(poslední datum kurzu - přesun do archivu)
Termíny:
16.-18.4.2024,   21.-23.5.2024,   22.-24.10.2024,   19.-21.11.2024


Základní heslo kurzu:

,,Mít úspěch, znamená vědět a znát.“

Třídenní kurz ,,Doškolení Manažerů BOZP“ je vhodný pro dvě základní cílové skupiny:

  • Především pro držitelé osvědčení OZO BOZP a pro představitele vedení pro BOZP, kteří svoji činnost už aktivně vykonávají a mají zájem získat ucelený přehled o problematice BOZP, kdy informace získané na kurzu mají potřebný přesah pro zajištění aktivní podpory při procesu zlepšování úrovně BOZP v organizaci.

Absolventi kurzu si zásadním způsobem rozšíří své znalosti v oblasti BOZP na komplexní úrovni. Obsah kurzu je zaměřen nejenom na požadavky právních předpisů, ale vzhledem ke zkušenostem lektora s problematikou systémového přístupu k BOZP, budou prezentovány i požadavky normy ČSN ISO 45001:2018 tak, aby účastník kurzu byl schopen efektivně spolupracovat s vedením firmy při zlepšování systému řízení BOZP.

  • Kurz Doškolení Manažerů BOZP je také vhodný pro další zainteresované strany, např. pro manažery, personalisty, poradce v oblasti BOZP, interní auditory, zástupce odborů a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pro všechny další, kteří mají vazbu na BOZP a chtějí v této oblasti získat další doplňující nadstandardní informace.

Kurz je určen:

Odborně způsobilým osobám v prevenci rizik, představitelům vedení pro oblast BOZP, bezpečnostním technikům, manažerům,  personalistům, poradcům a auditorům, zástupcům zaměstnanců a všem, kteří mají vazbu na  BOZP a chtějí v této oblasti získat ucelené znalosti.

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat nadstandardní znalosti o BOZP. Absolvent kurzu je schopen se aktivně podílet na řešení problematiky BOZP na manažerské úrovni.

Podmínky pro přijetí účastníka do kurzu nejsou stanoveny.

Organizační formy a metody výuky:

Kurz je organizován v délce 3 dnů (první den začátek v 9,00 hod., ostatní dny od 8,00 hod.).
Hodinová dotace jednoho výukového dne - 8 hodin, celkový rozsah přednášek - 24 hodin.
Používané metody výuky jsou přednášky, cvičení a workshopy.

Lektor kurzu:

Bc. Zdeněk Šenk – je odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik č. osv. ČSPJ/12/2018, technik požární ochrany, lektor, spisovatel,  poradce a certifikační auditor BOZP. Autor odborných článků k problematice BOZP, spoluautor knihy Abeceda personalisty. Autor publikací: BOZP prakticky a přehledně podle normy OHSAS - 2. vydání, 1.309 testových otázek BOZP, Judikáty o pracovních úrazech, Pracovní úrazy v judikatuře a autor knihy BOZP ve státní správě a samosprávě.

Podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu je: 100 % účast v průběhu kurzu.

Ověření znalostí získaných na školení: závěrečný test. 

 

Číslo kurzu, termín a místo konání kurzu:

  • 01/Manažer/M/2024 16. – 18. duben 2024, Moravský Žižkov, penzion Maděřič
  • 02/Manažer/M/2024 21. – 23. květen 2024, Moravský Žižkov, penzion Maděřič       
  • 03/Manažer/M/2024 22. – 24. říjen 2024, Moravský Žižkov, penzion Maděřič​
  • 04/Manažer/M/2024 19. – 21. listopad 2024, Moravský Žižkov, penzion Maděřič​                                 

Důležité upozornění:

Kurz ,,Doškolení Manažerů BOZP“, lze využít i jako zápočtový seminář pro účely České společnosti pro jakost (ČSJ), pro recertifikaci certifikátu bez opakování zkoušky pro držitele certifikátu Manažer BOZP. Bližší informace o recertifikaci bez opakování zkoušky, lze získat u paní Ing. R. Hofmanové, vedoucí certifikačního orgánu ČSJ Praha. Kontaktní údaje:  T: 221 082 253, E: hofmanova@csq.cz.

Učební plán a osnova kurzu:

Doškolení Manažerů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Termíny školení

Časová dotace

  Obsah výuky (přednášky, cvičení, workshop)

 

1. den

 

0,5 hod.

1.1 Seznámení s průběhem studia, představení lektora a účastníků.

1.2 Všeobecný úvod do BOZP + info o nové normě 45001 a o judikátech NS/NSS.

1.3 Změny v právních předpisech v roce 2022 a informace o nových nařízeních EU.

0,5 hod.

2.1 Registr právních předpisů pro oblast BOZP – aplikace předpisů v praxi.

2 hod.

2.2 Právní a ostatní předpisy - seznámení s hlavními zásadami, odborný výklad k zákonu č. 262/2006 Sb., ZP - I. část, včetně nové právní úpravy (od 1. 1. 2024).

2,5 hod.

3.1 Manažerský přístup k zajištění BOZP ve firmě – nové poznatky a přístupy.

3.2 Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik (OZO BOZP).

hod.

4.1 Řízení rizik z pohledu zaměstnavatele (firmy) a z pohledu OZO BOZP.

4.2 Řízení rizik z pohledu judikatury + Workschop: Obecní zřízenec.

4.3 Cizí firmy působící v organizaci – úskalí a správná praxe.

 

2. den

 

0,5 hod.

5.1 Právní a ostatní předpisy – odborný výklad k ZP - II. část. + nová práv. úprava.

0,5 hod.

5.2 Právní předpisy - seznámení s ustanoveními zákonů č. 309/2006 Sb., č. 224/2015 Sb., č. 133/1985 Sb., č. 251/2005 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 250/2021 Sb., č. 373/2011 Sb.

1 hod.

5.3 Právní předpisy - seznámení s ustanoveními NV č. 27/2002 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 201/2005 Sb., č. 276/2015 Sb., č. 375/2017 Sb. a č. 339/2017 Sb.

1 hod.

6.1 Nové efektivní formy školení a ověřování znalostí zaměstnanců + judikáty.

2 hod.

7.1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve vazbě na problematiku BOZP.

2 hod.

8.1 Kontroly, prověrky a audity–všeobecně.

8.2 Vzorový čeklist pro audity BOZP.

1 hod.

8.3 Soustavná kontrola zaměstnanců, trpěný způsob, negativní reklama + judikáty.

 

3. den

 

0,5 hod.

9.1 Právní předpisy - seznámení s NV č. 168/2002 Sb., č. 272/2011 Sb., č. 361/2007 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 406/2004 Sb., č. 390/2021 Sb. a č. 591/2006 Sb.

1 hod.

9.2 Seznámení s vyhl. č. 79/2013 Sb., č. 87/2002 Sb., č. 180/2015 Sb., 246/2001 Sb., č. 432/2003 Sb. Informace o prováděcích předpisech k zákonu č. 250/2021 Sb.: NV č. 192/2022 Sb. - tlaková zařízení; NV č. 193/2022 Sb. - zdvihací zařízení; NV č. 191/2022 Sb. - plynová zařízení; NV č. 194/2022 Sb. - odborná způsobilost elektro; NV č. 190/2022 Sb. – vyhrazená elektrická zařízení.

0,5 hod.

9.3 NV č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání,

1 hod.

10.1 Seznámení s hlavními zásadami a se závaznými požadavky nové normy pro bezpečnost práce - ČSN ISO 45001:2018.

1 hod.

11.1 Pracovní úrazy – vzorové schéma průběhu řešení PÚ dle zákoníku práce a dle NV č. 201/2010 Sb. Upozornění na důležitá úskalí a změny v předpisech.

1 hod.

11.2 Výklad k důležitým rozsudkům Nejvyššího soudu týkající se pracovních úrazů.

1 hod.

11.3 Vyšetřování úrazu zaměstnance + Workschop: Úraz řidiče VZV.

1,5 hod.

11.4 Pracovní den zaměstnance – několik variant úrazů.

0,5 hod.

12.1. Konzultace k probraným tématům a zodpovězení otázek.

12.2 Diskuze ke specifickým problémům - účastníci kurzu.

Součástí výkladu je poskytnutí praktických návodů a příkladů, jak požadavky aplikovat v organizaci. (Všechny právní předpisy budou přednášeny ve znění pozdějších předpisů.)


Účastnický poplatek: 12.990,- Kč (15.718,- Kč včetně 21 % DPH)

Cena kurzu zahrnuje: organizační vložné, zajištění lektora, studijní materiály a obsáhlé dokumenty předané v elektronické podobě na začátku školení: vzorové formuláře a dokumenty, fotografie z auditů BOZP a videa s tématikou BOZP a občerstvení účastníků školení.

Cena kurzu nezahrnuje: dopravu, ubytování a stravování účastníka.

Pokoje v penzionu ,,Maděřič" jsou pro účastníky kurzu organizátorem kurzu předběžně rezervovány.

Přihlášku na kurz ,,Doškolení Manažerů BOZP“ laskavě zašlete elektronicky na: zdeneksenk@email.cz nebo T: 608 641 863.

 

vloženo: 24.02.2024
zpět na přehled kurzůobjednat-knihu.png, 8 kB
facebook BOZP Šenk
Bc. Zdeněk Šenk
Bukovinka 102
679 05 Křtiny u Brna

tel.: +420 608 641 863
zdeneksenk@email.cz
Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi